•                                                                    COMS高清摄像系统SC-6180

   6180.jpg

         6180型摄像系统以CMOS提供极为清晰和明亮的全高清晰度图像 ;即使在组织架构的最细微的细节都可以区分开来;摄像系统可以提供所有必须需要的功能,用于手术所需要的数码变焦、冻结所带出的数码优势和增强的效果。

   1495435899259422.jpg

   参数:
   1、 采用全高清CMOS图像传感器
   2、输出像素:全高清分辨率1920 × 1080像素(16:9),逐行扫描1080P
   3、 DVI-D/HDMI、RGB(HD)/YPbPr、S-Video、Composite Video输出
   4、2.5倍数码变焦和冻结功能,具有五种不同类型内窥镜使用模式,摄像头带
   有可编程控制按钮,自动白平衡和黑平衡功能
   5、摄像头电缆线≥3米